متوسط سن یک دولت قانونگذار در سراسر کشور است که متوقف نمی این مردمی از در حال اجرا برای دفتر. با متفاوت ایدئولوژی های سیاسی و به نمایندگی از طیف وسیعی از کشورها با آنها به اشتراک گذاشتن یک غیر معمول مشخصه: جوانان خود را.

دیدار با سیزده جوانترین قانونگذاران ایالتی در کشور تا آنجا که ما می تواند بگوید. اصلاح: این پست به روز شده است تا منعکس کننده که امیرحسین پدربزرگ پدر خود که یک سناتور بود و قبلا یک دولت نماینده

About